Untitled, interactive video installation, 2014
...

EN
It draws on a similar idea as my video “Dust”, based on the Conway’s game of life. In “Dust” I follow his mathematical model; decomposing and reversibly putting together a passage from the Bible in an infinite loop. By this I express the creation, destruction and the unpredictability of the processes between them. For you are dust, and to dust you shall return.

In this case however, the moving picture is not prepared in advance, but is being formed and changed in real time. Using the system of a distorting mirror the installation reflects the image obtained from the camera, an image that breathes, pulses, reveals itself and disappears as programmed. The black and white reflection of the area reveals itself, culminating and dissolving all over again. Figures are portrayed as ghosts, passing shapes that have to stop to see their face. As soon as the viewer moves, he is lost in the scene once more.

SK
Bez Názvu
interaktívna video inštalácia, 2014

Pracuje s obdobnou ideou ako moje video - Dust, postavené na Conwayovej hre života. V ňom sa, podľa jeho matematického modelu, rozkladal a reverzne skladal úryvok z Biblie, v nekonečnej slučke. Vyjadrovalo vznik, zánik a nepredvídateľnosť procesov medzi nimi. Prach si a na prach sa obrátiš.

V tomto prípade však pohyblivý obraz nie je vopred pripravený, ale tvorí sa
a premieňa v reálnom čase. Systémom pokriveného zrkadla premieta obraz získaný z kamery, ktorý dýcha, pulzuje, zjavuje sa a mizne na základe naprogramovaných parametrov. Čiernobiely odraz priestoru sa exponuje, kulminuje a stráca dookola. Postavy sú vykresľované ako duchovia, mihajúce sa tvary, ktoré musia zastaviť, aby uvideli svoju tvár. Akonáhle sa divák dá znovu do pohybu, vo výjave sa stráca.

http://oorrmmooss.info/files/gimgs/th-28_unt (int video) 2.jpg
http://oorrmmooss.info/files/gimgs/th-28_unt (int video).jpg